Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Team Victrix ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Team Victrix en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich via de website of direct bij Team Victrix heeft aangemeld voor het volgen van CrossFit Training

Artikel 2: Aanmelding, inschrijving

a. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via de website van Team Victrix of bij Team Victrix zelf.

b. De ingang van het lidmaatschap en betaling start op de door het lid aangegeven startdatum bij inschrijving of via de website.

c. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar na goedkeuring van Team Victrix.

d. Een Intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden.

e. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer, voor deelname aan CrossFit, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

f. De directie van Team Victrix is gemachtigd personen te weigeren en/of eenzijdig hun abonnement(en) op te zeggen zonder dat restitutie van abonnementskosten en/of gelden is verschuldigd.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn, tarieven, opzegging en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap kan op ieder willekeurig moment worden gestart. Er is een vaste looptijd van 6 maanden. Met hierbij 1 maand opzegtermijn. De lopende maand wordt altijd volledig geïncasseerd, ongeacht het moment van opzeggen. Je moet voor de 20e van de maand opzeggen voor de volgende maand.

b. Het is niet toegestaan abonnementen tijdelijk te beëindigen wegens vakantie en/of kleine blessures. In het geval van langdurige afwezigheid en/of blessures is tijdelijk stopzetten van abonnementen in overleg bespreekbaar.

c. Het lidmaatschap verloopt per kalendermaand via automatische incasso.

d. Lidmaatschappen worden aangegaan vanaf de eerste dag van de maand. Omdat op iedere willekeurige dag kan worden gestart wordt afhankelijk van de startdatum naar rato het aantal resterende dagen van de maand een restbedrag gerekend.

e. Het lid kan geen aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgelden.

f. Bij opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van de volgende maand. Nadat het lidmaatschap is beëindigd kan er uiteraard nog worden getraind.

g. Een opzegging dient schriftelijk bij Team Victrix te gebeuren. Dit mag ook doormiddel van een email. Het abonnement wordt pas beëindigd ná schriftelijke (email)bevestiging van Team Victrix.

h. De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld wordt op de eerste van iedere maand geïncasseerd en geldt steeds voor die betreffende maand.

i. Bij het niet tijdig ontvangen van het verschuldigde maandbedrag door zonering of andere oorzaak wordt de incasso bij de eerstvolgende incasso poging opnieuw kosteloos aangeboden. Indien het verschuldigde bedrag ook dan niet kan worden afgeschreven wordt een aanmaning verzonden waarvoor € 7,50 extra kosten wordt berekend.

j. Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen kan toegang tot de trainingen bij Team Victrix worden ontzegd totdat het hele verschuldigde bedrag is voldaan.

k. Wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap nog verschuldigde bedragen open staan kan het lidmaatschap pas worden afgesloten na betaling van alle openstaande bedragen.

l. Team Victrix behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren. Leden worden tenminste 3 maanden voordat de prijswijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld.

m. Team Victrix behoudt zich het recht de toegang tot Team Victrix te weigeren indien een lid zich niet houdt aan de dan geldende huisregels. In geval van beëindiging van het lidmaatschap door een van de medewerkers van Team Victrix zijn uitstaande abonnementskosten en/of gelden invorderbaar.

Artikel 4: training/Ziekte/blessure

a. In geval van ziekte of een blessure of ander letsel waardoor deelname aan de training niet meer mogelijk is kan na toestemming van Team Victrix het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet. Stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.

b. Team Victrix is niet aansprakelijk voor blessures en/of beperkingen bij leden ontstaan voor, tijdens of na een training of trainingen.

c. Het is niet toegestaan te trainen onder invloed van drank en/of drugs.

Artikel 5: Openingstijden

a. Team Victrix behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is Team Victrix gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten.

b. Team Victrix houdt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden, verbouwing of onvoorziene gebeurtenissen de openingstijden aan te passen. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde abonnementskosten en/of gelden.

Artikel 6: Programma, Risico/ aansprakelijkheid

a. Op Team Victrix rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Door het intensieve karakter van CrossFit trainingen is het mogelijk dat er overbelasting bij leden ontstaat. Voor de deelnemer ligt er de verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor tijdig melden aan de instructeur. Deelname aan de trainingen geschiedt geheel op eigen risico.

b. Team Victrix is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of trainingen.

c. Team Victrix is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren of alternatieve trainingen te geven.

d. Team Victrix is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

e. Team Victrix is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

f. Team Victrix is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring.

g. Team Victrix is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 7: Huisregels/ algemene voorwaarden

Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels van Team Victrix. De huisregels staan op de website van www.teamvictrix.nl.

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Team Victrix geldt het Nederlands Recht.

b. De cursist verklaart zich door inschrijving bij Team Victrix akkoord met de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden en de huisregels.

Artikel 8: Regels m.b.t. het maken/publiceren van foto’s en ander beeldmateriaal.

 1. Bepalingen voor het maken van afbeeldingen staan in het Wetboek van strafrecht, artikel 139f en 441b.
 2. Bij het publiceren van afbeeldingen hebben we te maken met de Auteurswet, artikel 19, 20 en 21. Deze artikelen regelen het ‘portretrecht’ en het ‘auteursrecht’.
 3. Bij het gebruik van afbeeldingen op internet moet rekening gehouden worden met de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Artikel 8a:

a. Het is toegestaan om op een voor het publiek toegankelijke plaatsmet een niet-aangebrachte camera afbeeldingen te maken. Het gebruik van aangebrachte (beveiligings)camera’s is alleen toegestaan als de aanwezigheid hiervan duidelijk is aangegeven. (Art. 441b Wetboek van Straf- recht. Zie bijlage 1.)

b. Bij de beoordeling of de geportretteerde een redelijk belang heeft om zich tegen de publicatie van het portret te verzetten, zijn de achtergrond en omstandigheden van de geportretteerde bepalend.

De volgende omstandigheden kunnen een redelijk belang vormen voor iemand om zich tegen publicatie te verzetten:

 • −  publicatie vormt een inbreuk op de privacy,
 • −  publicatie levert commercieel gezien schade op,
 • −  de geportretteerde wordt belachelijk gemaakt,
 • −  publicatie is schadelijk voor het imago,
 • −  het portret wordt gebruikt in een context waarmee de geportretteerde niet geassocieerd wil worden.

 

Artikel 8b: toelichting gebruik gegevens

 

 • Persoonlijke gegevens. Alle gegevens -van bijzondere tot persoonlijke gegevens - worden bewaard en alleen door personeel van Team Victrix ingekeken. Andere leden hebben geen toegang tot deze gegevens. De gegevens kunnen wij op de volgende (niet limitatieve) wijzen vergaren: coachmeeting, tijdens de lessen, 1-op-1 gesprekken met een coach, inschrijfformulieren, mail/bel/chat contact of enig andere manier van communicatie. Deze informatie gebruiken wij om dossiers bij te houden van klanten of om jullie beter te kunnen helpen en sneller en adequater kunnen handelen of met oplossingen kunnen komen. Dit altijd in het voordeel van de klant. De gegevens zullen in beginsel nooit gedeeld of verspreid worden zonder toestemming van de klant. De gegevens zijn puur en alleen voor het verbeteren van onze service.
 • Beeldmateriaal. Foto's en video's die worden gemaakt bij Team Victrix kunnen gebruikt worden voor social media en het promoten van de box. We gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. We plaatsen geen beeldmateriaal waarvan klanten schade kunnen ondervinden en we plaatsen bij foto’s en video’s in beginsel geen namen zonder toestemming van de klant. Is er een foto of video gedeeld waar jij niet achter staat zullen wij deze verwijderen. Het is belangrijk om te weten wat in dit soort situaties jouw rechten zijn. Kijk op:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten
 • Kids en Teens. Gelet op de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die in mei 2018 in werking treedt, zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van jouw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Teens van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van jouw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden waar hij/zij herkenbaar is. Om hiervoor toestemming te geven kan deze brief uitgedraaid en ondertekend worden. Vermeld hierbij de naam jouw zoon/dochter en de naam van de ouder/voogd die ondertekent. Inleveren kan bij het personeel van Team Victrix.
 • Verwerking gegevens Team Victrix App. In de Team Victrix App worden ook de nodige gevoelige gegevens verwerkt. Voor meer informatie hierover kan je de nieuwe privacyverklaring van SportBit inzien. Ga in de app naar: HOME > Profiel > Jouw Profiel > Privacyverklaring van SportBit manager.